Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
CÁC KỲ ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HƯNG YÊN (1950-2019)

Trải qua các lần hợp nhất và tái lập tỉnh, MTTQ Việt Nam

tỉnh Hưng Yên đã trải qua 15 kỳ Đại hội

 

          Đại hội I: Tháng 8/1950, Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt. Đại hội đã cử ông Nguyễn Viết Hân làm Chủ tịch.

          Đại hội II: Năm 1958, Đại hội Mặt trận Liên Việt tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất đã đổi tên thành MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Đại hội bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa II, nhiệm kỳ 1958-1962 gồm 32 ủy viên đại diện cho các giới, các tôn giáo trong tỉnh. Ông Lê Hạ (Lê Minh Thu) được bầu làm Chủ tịch; ông Lê Văn Kỳ được bầu làm Phó Chủ tịch; ông Nguyễn Công Hòa được bầu làm Ủy viên Thường trực; ông Vũ Đình Tiễu được bầu làm Ủy viên phụ trách tôn giáo.

          Đại hội III: Năm 1963, Đại hội bầu ông Ngô Quang Đạo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Các ông: Lê Văn Kỳ, Lê Trung Kiên được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Vũ Đình Tiễu làm Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

          Đại hội IV: Năm 1967, Đại hội bầu ông Lê Trung Kiên giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Vũ Đình Tiễu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Đặng Văn Sơn làm Ủy viên Thường trực; ông Nguyễn Tu làm Chánh Văn phòng.

THỜI KỲ TỈNH HƯNG YÊN VÀ TỈNH HẢI DƯƠNG HỢP NHẤT THÀNH TỈNH HẢI HƯNG (1968-1996)

          Đại hội I: Từ ngày 21 - 24/5/1975, Đại hội hiệp thương cử 75 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ông Lê Quang Vinh, Tỉnh ủy viên, được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Ông Phí Văn Ấp (bí danh Phạm Xuân An), Linh mục Phạm Quang Phước giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và cử 17 vị Ủy viên Thường trực.

          Đại hội II: Từ ngày 25 - 26/4/1978, Đại hội cử 83 vị vào Ủy ban MTTQ tỉnh. Ông Lê Quang Vinh làm Chủ tịch, các ông: Nguyễn Văn Vấn, Vũ Minh Phượng làm Phó Chủ tịch.

          Đại hội III: Từ ngày 29 - 30/4/1980, Đại hội có 230 đại biểu dự. Đại hội cử 62 vị vào Ủy ban MTTQ tỉnh. Ông Lê Quang Vinh làm Chủ tịch, các ông: Phạm Đức Đông, Vũ Minh Phượng làm Phó Chủ tịch. Sau khi ông Phạm Đức Đông nghỉ, bổ sung các ông: Phạm Đình Ninh, Phạm Văn Quảng làm Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Hưng khoá III.

          Đại hội IV: Từ ngày 22 - 25/5/1983, Đại hội có 258 đại biểu dự. Đại hội cử 73 vị vào Ủy ban MTTQ tỉnh (13 vị là Ủy viên Thường trực). Ông Vũ Minh Phượng làm Chủ tịch, các ông: Phạm Đình Ninh, Phạm Văn Quảng làm Phó Chủ tịch. Sau khi ông Phạm Đình Ninh và Phạm Văn Quảng nghỉ, bổ sung các ông: Hồ Văn Thưởng, Nguyễn Văn Hưng, Bùi Quốc Toàn làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Hưng khoá IV.

          Đại hội V: Từ ngày 25 - 26/10/1988, Đại hội cử 60 vị vào Ủy ban MTTQ tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Bạ làm Chủ tịch; các ông: Bùi Quốc Toàn, Nguyễn Đức Vịnh làm Phó Chủ tịch. Cuối năm 1991, ông Nguyễn Hữu Bạ nghỉ, ông Nguyễn Đức Vịnh chuyển công tác khác; bổ sung ông Trần Đình Phùng làm Chủ tịch, và ông Lê Duy Bật làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Hưng khoá V.

          Đại hội VI: Từ ngày 22 - 23/11/1993, Đại hội cử 50 vị vào Ủy ban MTTQ tỉnh. Ông Trần Đình Phùng làm Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Mười làm Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Thanh làm Ủy viên thư ký. Năm 1996, ông Trần Đình Phùng chuyển công tác lên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Lê Văn Dưỡng được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công sang làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khoá VI thay ông Trần Đình Phùng. Cuối khoá VI, bổ sung ông Nguyễn Hữu Tạc và ông Nguyễn Văn Thanh làm Phó chủ tịch MTTQ tỉnh.

THỜI KỲ TỈNH HƯNG YÊN TÁI LẬP

Đại hội XI: Từ ngày 2 - 3/6/1998, Đại hội hiệp thương cử Ủy ban MTTQ tỉnh (khóa XI) gồm 45 Ủy viên; Ban Thường trực gồm 7 vị. Ông Hoàng Thiện Cát - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các ông: Nguyễn Hữu Tạc, Vũ Duy Thủy được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 1998-2003.

 Đại hội XII: Từ ngày 17 - 18/6/2004, dự Đại hội có 259 đại biểu tiêu biểu cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo trong tỉnh. Đại hội hiệp thương cử 64 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực gồm 6 vị. Ông Đào Quốc Trịnh tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009; các ông: Nguyễn Hữu Tạc, Lương Thường Tín, Bùi Văn Nho giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đại hội XIII: Từ ngày 22 - 23/4/2009, Đại hội hiệp thương dân chủ, cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa XIII gồm 73 vị, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân. Ban Thường trực gồm 6 vị, ông Đào Quốc Trịnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII được hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2009-2014; các ông: Bùi Văn Nho, Nguyễn Minh Hanh được cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đại hội XIV: Từ ngày 25 - 26/6/2014, Đại hội hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 76 vị, Ban Thường trực gồm 9 vị. Ông Phạm Ngọc Huy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, được hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2014-2019; các ông: Bùi Văn Nho, Nguyễn Minh Hanh, Vũ Văn Pho được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

        Đại hội XV: Từ ngày 17 - 18/7/2019, Đại hội hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 80 vị, Ban Thường trực gồm 8 vị. Bà Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, được hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024; các ông, bà: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Kim Thúy, Lê Quang Toản được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trải qua 15 kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự phối hợp có hiệu quả của HĐND-UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy. Tích cực hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương góp phần thay đổi cơ bản diện mạo của quê hương Hưng Yên./.

                                  

In trang Quay lại Lên trên
THÔNG BÁO
 Báo cáo kết quả thực hiện Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 (Từ 17/10/2022 đến 27/10/2022)
 Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022
 Công điện số 345/CĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về Biểu dương cán bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố giao quân năm 2022
 Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941-7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (01/01/1997-01/01/2222)
LIÊN KẾT WEBSITE
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 81
Hôm nay 155
Tháng này: 28,405
Tất cả: 389,767
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH HƯNG YÊN

Địa chỉ: đường Quảng Trường, Phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 02213.863.440 - Fax: 02213.836.400
Email: mttqhungyen@gmail.com